Image 0 02 05 9d050396b22b66f4fefee90576a4053f2c6f4f249433aa7e3a5dcdfd27024586 V

Federata Skitare e Kosovës në Breozivcë ka bërë mbylljen e shtegut i cili do të jetë i dedikuar vetëm për gara dhe trajnime. Ky shteg do të jetë i qasshëm vetëm nga FSK ose nga personat e autorizuar prej FSK-së.